fbpx
Príbeh archeologických lokalít
TVRDOŠOVIEC
Knižná novinka 2019
SKRYTÉ POKLADY 01
Nálezy od praveku až po novovek
Vyše 500 fotografií
0
Stránok
0
Fotografií a ilustrácií
0
Náklad

Obsah

Prvá časť edície

Predstavuje príbeh výskumov archeologických lokalít a z nich pochádzajúcich nálezov v katastri obce Tvrdošovce. Je výsledkom niekoľkoročnej tvrdej práce a snahy o záchranu časti archeologického dedičstva. Jej cieľom je nielen predstaviť čitateľom techniky použité pri výskume, ale tiež ukázať najzaujímavejšie objavy, ktoré boli na lokalite doposiaľ nájdené. Miesta, ktoré skúmame, boli osídľované človekom od praveku až po súčasnosť. Kniha obsahuje rozsiahly katalóg artefaktov, ktoré to dokazujú. Medzi nálezmi prevláda doba železná, presnejšie jej mladšia, laténska fáza a ešte intenzívnejšie je osídlenie Germánmi v dobe rímskej. Nálezy sú odrazom osídlenia nie len Tvrdošoviec, ale aj celej oblasti južného Slovenska.

logo_512

Autorský tím

Odborník na archeologické a historické vizuálne rekonštrukcie a progresívne digitálne techniky, tiež zapálený amatérsky archeológ a publicista. Zrekonštruoval množstvo slovenských aj zahraničných archeologických lokalít a hradov. Spolupracuje na výskumoch a pomocou digitálnych technológií pomáha uchovávať a navrátiť stratenú slávu skúmaným objektom. Popularizáciu archeológie berie ako poslanie a vždy sa snaží výsledok práce prezentovať jednoducho a prijateľne predovšetkým pre laickú verejnosť. Svojou tvorbou chce posilniť vzťah medzi človekom a jeho históriu.

Igor Furugláš

Archeológ a múzejník pracujúci od roku 1996 v Slovenskom národnom múzeu-Archeologickom múzeu v Bratislave. Profesionálne sa venuje problematike staršej a mladšej dobe železnej na strednom Podunajsku s dôrazom na archeológiu sídlisk. Je autorom a spoluautorom niekoľkých monografií a desiatok vedeckých štúdií a článkov publikovaných v domácej a zahraničnej odbornej literatúre (publikácie pozri na www.academia.edu).

Mgr. Radoslav Čambal, PhD.

Archeológ a múzejník pracujúci od roku 1994 v Slovenskom národnom múzeu – Archeologickom múzeu v Bratislave. Špecializuje sa na mladšiu dobu železnú (450 pred n. l. – 0) a dobu rímsku (0 – 375 n. l.). Je autorom početných štúdií a spoluautorom monografií zameraných prevažne na uvedené obdobia. Dlhodobo skúma rímsku civilnú osadu v susedstve rímskeho kastela Gerulata v Bratislave-Rusovciach. Podieľal sa na viacerých výstavných projektoch – najnovšie na výstave Kelti z Bratislavy v priestoroch Bratislavského hradu.

Mgr. Igor Bazovský, PhD.

Od roku 2001 pôsobí ako numizmatik a historik v Slovenskom národnom múzeu – Historickom múzeu vo funkcii kurátora numizmatickej zbierky. Venuje sa najmä mincovníctvu doby laténskej, stredovekým a novovekým peňažných dejinám Uhorska. Predmetom jeho výskumu sú prevažne nálezy mincí a ich prínos pre poznanie dejín Slovenska a Uhorska. Je autorom a spoluautorom vyše 160-tich vedeckých prác, článkov, štúdií a monografií publikovaných doma aj v zahraničí. Podieľal sa na mnohých výstavných projektoch, z ktorých patril medzi najvýznamnejšie Košický zlatý poklad prezentovaný v Prahe, Budapešti, Bratislave, Krakove a Ostrave.

Mgr. Marek Budaj, PhD.